Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Rekrutacja, zasady rekrutacji

Rekrutacja, zasady rekrutacji

Kandydat składa podanie, oraz następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy (do wyboru jedna z trzech opcji):

          2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (można nie mieć matury)

          3. 2 fotografie

          4. orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia

 

Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy wszystkich kierunków
28 sieprnia 2018 o godzinie12
.00Regulamin przyjmowania kandydatów do Medycznego Studium Zawodowego im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzegu na rok szkolny 2017/2018

1.      Nabór do Medycznego Studium Zawodowego w zawodach:

 

Terapeuta zajęciowy
 
Technik usług kosmetycznych     
 
Technik masażysta

01.06 – 23.08.2018 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły

do 25.08.2018 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

25.08.2018 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

31.08.2018 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

do 31.08.2018 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.08.2018 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach


2. Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych  w zawodach:

 
Higienistka stomatologiczna
 
Opiekunka środowiskowa
 
Opiekunka dziecięca
 
Technik usług kosmetycznych     
 
Technik masażysta
 
Technik sterylizacji medycznej  
 
Opiekun w domu pomocy społecznej         

01.06 – 23.08.2018 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły

do 25.08.2018 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

27.08.2018 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

28.08.2018 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

do 31.08.2018 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.08.2018 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach

 

                  3.      Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

  Opiekun Medyczny

01.09 – 21.09.2018 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły

24.09.2018 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

24.09.2018 r.

zatwierdzene listy przyjętych

25.09.2018 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi na kurs

do 28.09.2018 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 28.09.2018 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach

I. Kandydat składa następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości
 • formularz zgłoszeniowy  o przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek (druk do pobrania na stronie)
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydaje bezpłatnie lekarz rodzinny)

KANDYDACI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY NIE MUSZĄ MIEĆ UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST UKOŃCZENIE 18 ROKU ŻYCIA


II. Warunki przyjęcia

 1. Do szkoły zostanie przyjętych maksymalnie 30 kandydatów na każdy kierunek kształcenia.
 2. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność składania podań do szkół.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół może ogłosić rekrutację uzupełniającą na kierunki, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku rekrutacji podstawowej
 4. Dodatkowa rekrutacja potrwa do dnia 15 września 2017r.
 5. Rekrutację w Studium przeprowadza powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjna, która bezpośrednio po przeprowadzonej rekrutacji sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego podstawowego i uzupełniającego


III. Terminy posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbędzie się dnia 25 sierpnia o godzinie 9.00
 2. Informację o przyjęciu do  szkoły będzie można uzyskać telefonicznie lub osobiśce 27 sierpnia 2018r.


IV. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji rekrutacyjnej

 1. Odwołanie w kwestiach spornych wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
 2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie do 7 dni od daty wpływu odwołania.
 3. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  


NA KIERUNKI ZAOCZNE I WIECZOROWE OBOWIĄZUJĄ TAKIE SAME DOKUMENTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SZKOŁY.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. Nr. 26, poz.232).
 2. Zarządzenie nr 1/2018 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22.01.2018r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie opolskim na rok szkolny 2018/2019.
 3. Statut Zespołu Szkół w Brzegu

 

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020